ןיילנָא ליּפש ָאירַאגַא

.ערעדנא יד ןסע ךרוד גָאוו ןעוועטַאר וצ גניירט סעסוריוו ןוא ַאיריטקַאב דמערפ ןופ קע